Fråga om undanröjande av skyddstillsyn. 28 kap 8 och 9 §§ BrB.


Lagrum:
28 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 28 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1986 s 78 (nr 13)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-02-14

Målnummer:
Ö1653-84