Fråga, i mål om ansvar för stöld, angående förordnande av offentllig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.

(Jfr 1984 s 787 och 1985 s 81)

Lunds TR dömde d 19 sept 1984 iranske medborgaren Agha H för stöld till fängelse 14 dagar. Agha H fullöljde genom advokaten Claes Sandberg såsom ombud talan mot domen i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att han skulle erhålla en ej frihetsberövande påföljd. Åklagaren yrkade efter anslutningsvad att straffet skulle skärpas.

Agha H, som själv fört sin talan i TR:n, hemställde i HovR:n att Sandberg skulle förordnas som offentlig försvarare för honom.

HovR:n (hovrättsråden Nelander, referent, och adj led Wallén) yttrade i beslut d 13 nov 1984: Då det varken med hänsyn tillfrågan om val av påföljd eller av annan anledning föreligger skäl att förordna offentlig försvarare för Agha H, lämnar HovR:n hans begäran härom utan bifall.

Hovrättsrådet

Bag

enstråhle var skiljaktig och anförde: Agha H har av TR:n dömts för stöld till fängelse 14 dagar. I HovR:n yrkar han villkorlig dom medan åklagaren yrkar straffskärpning. Påföljdsvalet måste bedömas som tveksamt. Agha H:s uppgift, att han bristfälligt behärskar svenska språket, får god tagas. Jag förordnar därför Sandberg till offentlig försvarare för Agha H.

Agha H anförde besvär och yrkade bifall till sin hemställan om offentlig försvarare. Som skäl för yrkandet anförde Agha H att tveksamhet fick anses råda i fråga om påföljdsvalet och att han inte särskilt väl behärskade svenska språket. Riksåklagaren anförde i ett av HD infordrat yttrande:

Agha H har i förevarande mål ådömts fängelse 14 dagar för stöld. Sedan han fullföljt talan till HovR:n med yrkande om villkorlig dom, har åklagaren anslutningsvädjat och yrkat straffskärpning. För egen del anser jag att frågan om påföljdsvalet i förevarande mål kan vara föremål för viss tveksamhet. Å ena sidan hade vid tiden för nu ifrågavarande brott ca 4 år förflutit från den Agha H tidigare ådömda villkorliga domen. Å andra sidan måste stölden i detta mål betraktas som allvarlig med hänsyn till tillvägagångssättet och omständigheterna i övrigt.

Vad beträffar Agha H:s personliga förhållanden har han gjort gällande att han, som är född i Iran och kommit till Sverige 1976, har bristande kunskaper i svenska språket. Efter underhandskontakt med åklagaren i målet kan jag vitsorda denna uppgift.

Även om de problem som har sin grund i språksvårigheter i allmänhet kan avhjälpas genom anlitande av tolk (jfr JuU 1983/84:7 s 11) anser jag att omständigheterna i målet, och då främst tveksamheten i påföljdsvalet, är sådana att offentlig försvarare bör förordnas för Agha H.

På grund av det anförda biträder jag ändringsyrkandet.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Malmström Öhman, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: TR:n har i förevarande mål dömt Agha H till fängelse under åberopande av att Agha H år 1980 dömts till villkorlig dom för stöld.

Agha H har gjort gällande att offentlig försvarare bör förordnas för honom med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och då det föreligger särskilda skäl därtill med hänsyn till hans personliga förhållanden (språksvårigheter).

Riksåklagaren har i yttrande biträtt Agha H:s ändringsyrkande.

I förevarande mål måste, med hänsyn till att relativt lång tid förflutit sedan Agha H ådömts villkorlig dom, påföljdsvalet anses vara föremål för viss tveksamhet, särskilt som åklagaren yrkat straffskärpning. I målet är vidare utrett att Agha H har bristande kunskaper i svenska språket.

På grund av det anförda finner HD att omständigheterna i målet sammantagna är sådana att tillräckliga skäl föreligger att förordna offentlig försvarare för Agha H.

Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD Sandberg till offentlig försvarare för Agha H.

HD (JustR:n Holmberg, Erik Nyman, Vängby, Gregow, referent, och i) fattade följande slutliga beslut: Agha H har till stöd för sitt yrkande om offentlig försvarare åberopat dels att tveksamhet får anses råda beträffande valet av påföljd dels att han inte behärskar svenska språket särskilt väl.

Enligt 21 kap 3 a § 2 st RB skall offentlig försvarare förordnas för en misstänkt, bl a om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening (punkt 2).

Av handlingarna i målet framgår att Agha H d 5 febr 1980 dömts för stöld, försök till stöld, våld mot tjänsteman och vårdslöshet i trafik till villkorlig dom. I det nu aktuella brottmålet dömde TR:n för stöld bestående i tillgrepp av ett däck på en personbil. Som skäl för att välja fängelsestraff som påföljd angav TR:n den tidigare domen. Agha H har som nämnts i HovR:n yrkat en ej frihetsberövande påföljd.

Det får i ett fall som det förevarande anses vara tveksamt vilken påföljd som skall väljas. Agha H behöver med hänsyn härtill försvarare i målet. Offentlig försvarare skall därför förordnas för honom.

Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD Sandberg till offentlig försvarare för Agha H.

NJA 1984 s. 787; NJA 1985 s. 81

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-11-12

Målnummer:
Ö63-85