Resningsärende. Sedan en person vidtagit förberedelse till ett stöldbrott, gjorde han sig skyldig till ett fullbordat stöldbrott som i vissa avseenden avvek från vad som hade planerats vid förberedelsen. Förberedelsehandlingen har ansetts uppgå i det fullbordade brottet (23 kap 2 § 1 st BrB) och dessutom bedömts i den mening som avses i 30 kap 9 § och 45 kap 5 § 3 st RB utgör samma gärning som den handling genom vilken brottet fullbordades.


Lagrum:
23 kap. 2 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 30 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 45 kap. 5 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1985 s 662 (nr 120)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-10-21

Målnummer:
Ö1439-85