Fråga huruvida ombud gjort sig skyldig till rättegångsförseelse. 9 kap 2 och 4 §§ RB.


Lagrum:
9 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 9 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1985 s 622 (nr 109)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-09-19

Målnummer:
Ö1078-85