En person har i HovR begärt att ur en brottmålsakt få ut handlingar som han beskrivit så att han på visst sätt angett vad de skulle innehålla. Sedan HovR:n i olika beslut bl a angett att akten bestod av 13 A4-pärmar och begärt precisering av vilka handlingar som avsågs, lämnade HovR:n en ny motsvarande framställning utan åtgärd med hänvisning till att det inte med utgångspunkt i de lämnade uppgifterna kunnat avgöras vilka handlingar sökanden ville ha. Talan mot beslutet har tagits upp till prövning. 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap 7 § sekretesslagen (1980:100). - Dessutom fråga om skyldigheten att efterforska handling vid framställning av detta slag.


Lagrum:
2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100)

Västerås TR ogillade genom dom d 20 juni 1984 åtal mot Bengt H för bestickning i två fall. Domen vann laga kraft såvitt avsåg Bengt H.  Den överklagades i andra delar till Svea HovR. Bengt H begärde - med uppgift att en länsåklagare medgivit att en angivare tipsat polismyndighet om påstådda brott - att mot skälig framställningskostnad få kopior av de förundersökningshandlingar som visar "vad denne angivare är för en person samt ordagrant vad han - eller hon - har påstått. Bengt H ombads av HovR:n att precisera sin begäran men efterkom inte uppmaningen utan vidhöll sin begäran såsom den framställts från början.

HovR:n (hovrättsrådet Wedin och adj led Blomquist, referent) anförde i slutligt beslut d 15 maj 1985: HovR:n förmår inte med utgångspunkt i de av Bengt H lämnade uppgifterna avgöra vilka handlingar han vill ha. Bengt H:s framställning föranleder därför ingen HovR:ns vidare åtgärd.

HovR:n lämnade fullföljdshänvisning under åberopande av grunderna för 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap 7 § sekretesslagen.

Hovrättsrådet Sundberg-Weitman var av skiljaktig mening och anförde: Bengt H har begärt att få kopia av den eller de handlingar som innehåller uppgift om vem som angivit honom och vad denne sagt. I den mån akten innehåller sådana handlingar är Bengt H berättigad att mot stadgad avgift få kopia av dem. I de pärmar som är märkta 2, 3 och 11 av TR:ns aktbil 157 finns handlingar som visar att kriminalinspektören Allan L anmält Bengt H dels d 4 febr 1983 för bestickning under år 1978, dels d 6 sept 1983 för bestickning under år 1979, dels ock d 5 okt 1983 för bestickning under år 1980. Av Allan L:s anmälningar framgår inte om han i sin tur grundade sina anmälningar mot Bengt H på anmälan till polisen från någon annan person. Innehållsförteckningarna till de delar av förundersökningsprotokollet som avser anmälningarna mot Bengt H tyder inte heller på att någon sådan handling, som Bengt H önskar utfå, finns hos HovR:n. Bengt H torde inte vara intresserad av att erhålla kopia av Allan L:s anmälningar, och det är därför inte anledning att skicka honom sådan kopia. Däremot anser jag att Bengt H utan avgift bör erhålla kopia av de innehållsförteckningar till förundersökningen som hänför sig till anmälningarna mot honom, så att han på ett enkelt sätt skall kunna ta ställning till i vad mån han önskar erhålla kopia av någon där angiven handling.

Bengt H anförde besvär och vidhöll sin begäran att i kopia utfå förundersökningshandlingar med det innehåll han förut angett.

Bengt H yrkade vidare att HD "låter utreda, låter entydigt dokumentera och låter undertecknad få full information om och full insyn i de handlingar som visar - huruvida stormningen av undertecknads kontor d 15 mars 1982 var i överensstämmelse med då gällande svensk lag - eller icke".

Föredraganden, RevSekr Nordling, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Bengts H:s begäran hos HovR:n är att uppfatta som en framställning att ur TR:ns akt på sätt som föreskrivs i 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen få ta del av de förundersökningshandlingar som visar vem den angivare är som har tipsat polismyndigheten om påstådda brott och ordagrant vad denna eller dessa personer har påstått. HovR:ns beslut att lämna Bengt H:s framställning utan  åtgärd får anses innefatta ett avslag på begäran att ta del av handling. Talan mot beslutet får därför föras enligt 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap 7 § sekretesslagen.

Någon sådan handling som Bengt H begärt att få ta del av finns inte i TR:ns akt. Bengt H:s talan i denna del kan därför inte bifallas.

Bengt H:s yrkanden i övrigt är inte av beskaffenhet att kunna föranleda någon HD:s åtgärd.

HD:s avgörande. HD få lämnar besvären utan bifall samt Bengt H:s övriga yrkanden utan vidare åtgärd.

HD (JustR:n Erik Nyman, Vängby, Palm, referent, Ehmer och Beckman) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Det finns inte anledning utgå från något annat än att handlingar med det innehåll Bengt H angav i sin begäran till HovR:n har efterforskats av HovR:n i den utsträckning som varit rimlig med hänsyn till aktmaterialets disposition och omfattning. En översiktlig genomgång av materialet, som företagits i HD, har heller inte resulterat i att sådana handlingar påträffats. Bengt H:s besvär bör därför lämnas utan bifall.

Bengt H:s yrkanden i övrigt är inte av beskaffenhet att kunna föranleda någon HD:s åtgärd.

HD:s avgörande. HD lämnar besvären utan bifall och Bengt H:s yrkanden i övrigt utan åtgärd.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-07-19

Målnummer:
Ö935-85