En serie stölder och hälerier har bedömts som grova brott på grund av att gärningsmannen därigenom deltog i systematisk brottslig verksamhet av allvarlig art. Undantag har dock gjorts för två häleribrott som begicks avsevärd tid före de andra brotten och inte framstod som led i den systematiska brottsligheten.


Lagrum:
8 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 6 § 3 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1985 s 444 (nr 75)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-06-07

Målnummer:
B559-84