Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten förordnat biträde men ej bifallit partens yrkande om förordnande av annat biträde, biföll HovR:n av parten i den delen anförda besvär och förordnade nytt biträde enligt partens önskan. Av domstolsverket anförda besvär över HovR:ns beslut har avvisats på den grunden att beslutet är att anse som beslut i en till HovR:n fullföljd fråga som avses i 49 kap 4 § 1 st 7 RB, mot vilket enligt 54 kap 8 § RB talan inte får föras.


Lagrum:
49 kap. 4 § 1 st. 7 rättegångsbalken (1942:740); 54 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)

(Jfr 1984 s 550)

I ett vid Borås TR anhängigt mål om äkenskapsskillnad m m yrkade Mile V, som i målet åtnjöt allmän rättshjälp med advokaten Sten W som biträde, i första hand att juristen Siv W skulle förordnas som biträde i Sten W:s ställe och i andra hand att Sten W skulle entledigas från sitt uppdrag. Sten W förklarade sig inte ha något att erinra mot att bli entledigad.

Genom beslut d 2 juli 1984 avslog TR:n Mile V:s förstahandsyrkande om byte av biträde samt biföll hans andrahandsyrkande och entledigade Sten W från uppdraget som biträde.

Efter besvär av Mile V fann HovR:n för Västra Sverige i beslut d 19 sept 1984 att särskilda skäl för byte av biträde förelåg och förordnade genom beslut d 30 okt 1984 Siv W som biträde åt Mile V.

Domstolsverket anförde besvär i HD och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut måtte lämna Mile V:s begäran om förordnande för Siv W utan bifall. Verket gjorde därvid gällande att bestämmelsen i 54 kap 8 § RB ej utgjorde hinder mot fullföljd av talan mot HovR:ns beslut, eftersom TR:n inte prövat frågan om Siv W:s lämplighet som rättshjälpsbiträde.

Föredraganden, RevSekr Orton, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HovR:ns beslut att förordna Siv W som biträde är att anse som ett beslut i en till HovR:n fullföljd fråga som avses i 49 kap 4 § 1 st 7 RB. Mot sådant beslut får enligt 54 kap 8 § RB talan inte föras. HD avvisar därför domstolsverkets talan.

HD (JustR:n Höglund, Palm, Ehrner, referent, Magnusson och Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-06-04

Målnummer:
Ö1770-84