På en fastighet, på vilken drivs handelsträdgårdsrörelse, har installerats en fliseldningsanläggning som sålts med äganderättsförbehåll. Sedan fastigheten försålts uppkommer fråga huruvida anläggningen utgör byggnadstillbehör eller industritillbehör. 2 kap 2,3 och 5 §§ JB.


Lagrum:
2 kap. 2 § jordabalken (1970:994); 2 kap. 3 § jordabalken (1970:994); 2 kap. 5 § jordabalken (1970:994)
NJA 1985 s 232 (nr 35)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-03-19

Målnummer:
T283-83