I mål angående omprövning av tomträttsavgäld har det ansetts åligga rätten att enligt 34 kap 1 § RB självmant beakta, huruvida talan väckts inom den i 13 kap 11 § 2 st JB angivna tiden.


Lagrum:
34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 13 kap. 11 § 2 st. jordabalken (1970:994); NJA 1978 s. 132
NJA 1978 s. 132; NJA 1981 s. 330
NJA 1984 s 777 (nr 145)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-11-19

Målnummer:
Ö384-84