När det vid rymning inte kommer i fråga att välja en icke frihetsberövande påföljd, har fjorton dagars fängelse ansetts vara en i flertalet fall tillräcklig påföljd.


Lagrum:
21 kap. 12 § 1 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1983 s. 897; NJA 1983 s. 899
NJA 1984 s 745 (nr 138)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
31 okt 1984

Målnummer:
DB 26