Fråga huruvida lagakraftvunnen dom i mål rörande avdrag på köpeskilling på grund av fel i fastighet utgör hinder mot att i ny rättegång föra talan om ytterligare avdrag på grund av nyupptäckt fel. 17 kap 11 § RB.


Lagrum:
17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 19 § jordabalken (1970:994); 50 kap. 25 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1984 s 733 (nr 134)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-10-24

Målnummer:
Ö880-83