Sedan den dömde vädjat mot dom i brottmål avvisades vadetalan av HovR:n. Anförda besvär över avvisningsbeslutet kom för sent in till HovR:n. Poststämpeln på försändelsen var oläslig. I ärende om återställande av försutten tid har med hänsyn bl a härtill och till målets art den dömdes uppgift om när försändelsen postades ansetts få godtas.

Genom dom d 1 febr 1983 dömde Handens TR Hans B för grovt bedrägeri och bedrägeri till fängelse ett år samt förpliktade honom att utge skadestånd till postverket. Sedan Hans B anfört vad mot domen förelade Svea HovR honom att senast d 1 juni 1983 komplettera sin vadeinlaga vid äventyr att hans vadetalan eljest torde komma att avvisas. HovR:n avvisade genom slutligt beslut d 3 juni 1983 Hans B:s vadetalan, enär den begärda kompletteringen ej inkommit. I en d 27 juni 1983 dagtecknad skrift, som inkom med posten till HovR:n d 4 juli 1983, anförde Hans B besvär över sistnämnda beslut. I beslut d 11 juli 1983 avvisade HovR:n jämlikt 56 kap 3 § RB Hans B:s besvärstalan mot HovR:ns beslut d 3 juni 1983, eftersom besvärsinlagan inte inkommit i rätt tid.

Hans B anförde besvär över HovR:ns beslut d 11 juli 1983. Han anhöll tillika om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot beslutet d 3 juni 1983.

Riksåklagaren bestred bifall till Hans B:s besvär och till ansökningen om återställande av försutten tid.

Målet avgjordes i HD efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Wiking-Johnsson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Av Hans B anförda besvär över HovR:ns beslut d 11 juli 1983 lämnas utan bifall.

Såvitt angår ansökningen om återställande av försutten tid för anförande av besvär över beslutet d 3 juni 1983 har Hans B anfört, att besvärsinlagan skickades med posten från Hjärnarps postanstalt i Skåne på eftermiddagen d 29 juni 1983 och att postpersonalen där uppgav att brevet normalt skulle nå adressaten i Stockholm påföljande dag. Förhållandet att brevet kom in till HovR:n först d 4 juli 1983 måste enligt Hans B ha orsakats av postgången eller HovR:ns posthämtning.

Det kuvert i vilket inlagan sändes var korrekt adresserat och tillräckligt frankerat. Det finns på baksidan ett svagt avtryck av en poststämpel som dock inte går att tyda. Med hänsyn härtill och till målets art får Hans B:s uppgift om när han postade brevet, vilken ej motsägs av inlagans datering, godtas. Vid detta förhållande får Hans B anses ha haft anledning räkna med att brevet skulle komma fram senast d 1 juli 1983.

På grund av det anförda finner HD att Hans B för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot beslutet d 3 juni 1983 har haft laga förfall som han ej kunnat anmäla i rätt tid. HD prövar därför jämlikt 58 kap 11 § RB lagligt att på det sättet bifalla ansökningen om återställande av försutten tid, att HD, utan avseende på HovR:ns beslut d 11 juli 1983 om avvisande av besvären över beslutet d 3 juni 1983, upptar samma besvärstalan till handläggning som om besvären anförts inom rätt tid samt förordnar att målet skall överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.

HD (JustR:n Hesser, Vängby, Palm, Ehrner och Bergqvist, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-09-21

Målnummer:
Ö1280-83