Frågor om rätt till ersättning för inställelse vid lagfartssammanträde. RB:s regler om parts rätt till ersättning av motpart har inte ansetts tillämpliga.


Lagrum:
36 kap. 24 § rättegångsbalken (1942:740); 40 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740); 12 § kungörelse (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet
NJA 1984 s 623 (nr 109)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-09-07

Målnummer:
Ö386-82