Tappande part kan lagligen inte åläggas att till den vinnande parten utge belopp avseende vittnesersättning utöver den ersättning som tillerkänts vittnet enligt rättens beslut.


Lagrum:
36 kap. 24 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 24 § 3 st. första meningen rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1984 s 587 (nr 96)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-07-25

Målnummer:
T449-82