TR har avslagit parts begäran om förordnande av viss person till biträde enligt rättshjälpslagen. Sedan HovR:n efter besvär av parten förordnat personen i fråga till biträde, har domstolsverket anfört besvär mot beslutet i HD. Talan har avvisats på grund av fullföljdsförbudet i 54 kap 8 § RB jämförd med 49 kap 4 § 1 st 7 RB.


Lagrum:
54 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 4 § 1 st. 7 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1984 s 550 (nr 88)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-07-06

Målnummer:
Ö481-84