Överenskommelse, träffad före anläggningsförrättning (I) eller fastighetsbildningsförrättning (II och III), har under vissa förutsättningar ansetts innebära ett medgivande enligt 16 § anläggningslagen respektive 5 kap 18 § FBL. Tillika frågor om förutsättningar för att fastighetsbildningsförrättning skall kunna handläggas utan sammanträde och kommunikation med sakägare. 4 kap 14 och 15 §§ FBL. (II och III).


Lagrum:
16 § anläggningslagen (1973:1149); 4 kap. 14 § 2 st. fastighetsbildningslagen (1970:988); 4 kap. 15 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 5 kap. 18 § fastighetsbildningslagen (1970:988)
NJA 1984 s 531 (nr 87)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-07-05

Målnummer:
Ö1108-83