Talan som väckts av part om förpliktande för motparten att fullgöra betalning till tredje man har, när speciella omständigheter ej förelegat, avvisats.


Lagrum:
14 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 23 § utsökningsbalken (1981:774); 9 kap. 11 § 3 st. utsökningsbalken (1981:774)

Karl Gustaf G väckte vid Falköpings TR talan mot Nils S med yrkande, att Nils S skulle förpliktas att till Svenska Tobaks AB utge 30 430 kr 25 öre jämte ränta.

Som grund för sin talan anförde Karl Gustaf G: Genom avtal d 15 okt 1979 har Nils S bl a övertagit allt det ansvar som Karl Gustaf G i egenskap av bolagsman hade för Handelsbolaget Alis samtliga förbindelser oavsett när de ingåtts. Handelsbolaget har i dec 1980 försatts i konkurs. I anslutning därtill har Svenska Tobaks AB avkrävt Karl Gustaf G likvid för tre fakturor å tillsammans 30 430 kr 25 öre jämte dröjsmålsränta.

Nils S bestred käromålet. Han yrkade också att Karl Gustaf G:s talan måtte avvisas, enär Karl Gustaf G saknade saklegitimation att i målet föra talan om förpliktande för Nils S att utge beloppet till tobaksbolaget.

Karl Gustaf G bestred invändningen om bristande saklegitimation. För den händelse Karl Gustaf G:s talan ansågs böra avvisas yrkade Karl Gustaf G i andra hand, att TR:n måtte fastställa att Nils S på grund av avtalet mellan parterna var skyldig att till Karl Gustaf G utge allt vad Karl Gustaf G i sin egenskap av bolagsman i handelsbolaget visade sig ha utgivit till tobaksbolaget.

Nils S invände i fråga om Karl Gustaf G:s andrahandsyrkande att det utgjorde en otillåten ändring av talan.

TR:n (rådmannen Friedmann) anförde i beslut d 11 febr 1982:

Skäl. Det ligger i sakens natur att ingen bör som part få processa om annans rätt (här bortses från sådana fall som då t ex konkursbo för talan i konkursgäldenärens ställe m m). Vad Karl Gustaf G för talan om enligt sitt ursprungliga yrkande i målet är tobaksbolagets rätt till betalning av Nils S för vissa fakturor.

Nils S har bestritt att han är betalningsskyldig för de ifrågavarande fakturorna och har gjort invändning om att Karl Gustaf G inte är behörig föra denna talan. Karl Gustaf G, som fått del av Nils S:s invändning, har inte visat vare sig att han förvärvat tobaksbolagets fordran enligt fakturorna genom betalning eller på annat sätt eller att han fått tobaksbolagets uppdrag att föra denna talan mot Nils S för tobaksbolagets räkning. Karl Gustaf G måste alltså anses sakna rätt att föra den av honom ursprungligen mot Nils S väckta talan.

Frågor om talerätt - eller saklegitimation - torde kunna behandlas antingen som frågor om rättegångshinder eller som frågor rörande själva saken. När man i liknande fall bedömt sådana frågor som avseende själva saken, torde det vanligen ha gällt talan om förpliktande för ena parten i målet, svaranden, att prestera något till andra parten i målet, käranden. I förevarande mål däremot går kärandens talan ut på att svaranden skall förpliktas utge visst belopp med ränta till en tredje man (tobaksbolaget). I den sålunda föreliggande situationen framstår det som befogat, att pröva frågan om kärandens saklegitimation, hans talerätt, på samma sätt som andra rättegångshinder och, om käranden befinnes sakna saklegitimation eller talerätt, avvisa den av honom förda talan. Karl Gustaf G:s ursprungligen väckta talan skall alltså avvisas.

Medan Karl Gustaf G:s i första hand framställda yrkande går ut på att förplikta Nils S att prestera betalning till en utanför målet stående tredje man (tobaksbolaget), avser hans andrahandsyrkande att åstadkomma en fastställelse av en - låt vara framtida - skyldighet för Nils S att utge ersättning till Karl Gustaf G. Detta andrahandsyrkande kan inte anses vara en sådan ändring av den ursprungligen anhängiggjorda talan som enligt 13 kap 3 § RB är tillåten. Även andrahandsyrkandet skall alltså, såsom Nils S yrkat, avvisas.

TR:ns beslut. TR:n avvisar Karl Gustaf G:s ursprungligen mot Nils S väckta talan om förpliktande för Nils S att till Svenska Tobaks AB utge betalning å tillhopa 30 430 kr 25 öre jämte ränta.

TR:n avvisar också Karl Gustaf G:s i andra hand mot Nils S i målet framställda yrkande.

Karl Gustaf G anförde besvär i Göta HovR och yrkade, att HovR:n med undanröjande av TR:ns beslut måtte återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning.

HovR:n (hovrättslagmannen Larsson, hovrättsråden Sjögren, referent, och Polland samt adj led Gustafsson) lämnade i beslut d 13 juli 1982 besvären utan bifall.

Karl Gustaf G anförde besvär och yrkade, att HD måtte undanröja HovR:ns beslut och återförvisa målet till TR:n.

Nils S bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Sandesjö, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Hesser, Sven Nyman, Vängby, referent, Gregow och Freyschuss) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Karl Gustaf G har gjort gällande att hans förstahandsyrkande inte innebär att han för talan för tobaksbolagets räkning utan endast att han för talan för egen räkning på grund av avtalet mellan parterna, varigenom Nils S förbundit sig att svara för Karl Gustaf G:s förbindelser i egenskap av bolagsman i handelsbolaget Alis. Karl Gustaf G har därvid anfört att han endast yrkar fullgörande av avtalet och att, om tobaksbolaget väckt talan mot Karl Gustaf G för utfående av ifrågavarande fordringsbelopp, Karl Gustaf G jämlikt 14 kap 5 § RB skulle ha varit berättigad att instämma Nils S med yrkande på sätt som skett.

Karl Gustaf G:s förstahandsyrkande är att Nils S skall utge ett visst belopp, inte till Karl Gustaf G utan direkt till tobaksbolaget. Det kan ej jämställas med regresskrav eller liknande som avses i 14 kap 5 § RB. Spörsmålet är huruvida frågan om Karl Gustaf G:s talerätt ändå skall anses som fråga som rör själva saken och avgöras genom dom.

I vissa bestämmelser förutsätts att part kan föra talan mot annan om att denne skall fullgöra något till en tredje. Som ett exempel bland flera kan nämnas talan enligt 4 kap 23 § 1 st och 9 kap 11 § 3 st UB. Det kan tänkas att sådan talan även utan uttryckligt stöd av lag får föras och kan vinna bifall. Det rör sig emellertid här om utpräglade undantagssituationer. Som regel saknas anledning att låta någon som part föra talan om annans rätt. När det såsom i förevarande fall är uppenbart att speciella omständigheter inte föreligger, bör sådan talan avvisas.

På grund av det anförda och då HD lika med domstolarna finner att Karl Gustaf G:s i andra hand framställda yrkande innefattar otillåten ändring av talan kan Karl Gustaf G:s besvär inte vinna bifall.

Slut. HD fastställer det slut vartill HovR:n kommit.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-03-23

Målnummer:
Ö1183-82