Kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd enligt bestämmelserna i 15 kap RB har ansetts kunna meddelas även i fråga om anspråk som skall prövas av utländsk domstol, om domstolens avgörande får verkställas här i riket. Sådan åtgärd har däremot inte ansetts kunna meddelas av Svea HovR i ärende, vari ansökan gjorts om verkställighet här i riket enligt 1936 års lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz.


Lagrum:
15 kap. 5 § 1 st. andra meningen rättegångsbalken (1942:740); 15 kap. 5 § 1 st. tredje meningen rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1983 s 814 (nr 148)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-12-09

Målnummer:
Ö1774-83