Genom beslut under rättegången lämande TR begäran av J, mot vilken åtal väckts, att viss angiven advokat skulle förordnas till offentlig försvarare utan bifall. Av J anförda besvär över detta beslut avvisades av TR under motivering att J inte anmält missnöje inom föreskriven tid. Sedan J anfört besvär över avvisningsbeslutet, lämnade HovR:n besvären utan bifall. HovR:ns beslut har ansetts inte utgöra sådant beslut mot  vilket enligt 54 kap. 8 § jämförd med 49 kap. 4 § 1 st. 7 rättegångsbalken talan inte får föras.


Lagrum:
54 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 4 § 1 st. 7 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1983 s 806 (nr 146)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-11-23

Målnummer:
Ö1173-83