Ansökan om återställande av försutten tid. Tiden för fullföljande av talan mot dom i äktenskapsmål har återställts utom såvitt genom domen dömts till äktenskapsskillnad.


Lagrum:
50 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)

Södra Roslags TR meddelade d 29 jan 1982 deldom i mål mellan Erland E och Birgitta S-E angående äktenskapsskillnad, vårdnad samt utseende av bouppteckningsförrättare och skiftesman. Domen vann laga kraft.

Erland E ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:ns dom.

Birgitta S-E bestred bifall till ansökningen.

HD inhämtade yttrande i ärendet från TR:n.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Camitz, hemställde i betänkande om följande beslut: Erland E har gjort gällande att han inte i laga ordning delgivits kallelse till muntlig förberedelse d 29 jan 1982, vid vilken förhandling deldomen avkunnades. Han har vidare gjort gällande att domen kom honom till handa först d 9 febr, således efter utgången av tiden för vadeanmälan.

Av handlingarna i målet framgår bl a följande. Birgitta S-E väckte d 5 maj 1981 talan om äktenskapsskillnad m m. Den 7 maj utfärdade TR:n stämning med kallelse till första inställelse d 9 juni. Handlingen sändes till Erland E med begäran om återsändande av delgivningskvitto. Då Erland E inte återsände kvittot skickades handlingen d 26 maj till stämningsman. Något bevis om att delgivning skett inkom inte till TR:n. Förhandlingen d 9 juni inställdes. Delgivningskvitto avseende meddelande om inställd förhandling inkom från Erland E d 3 juni. Sedan beslut om betänketid meddelats och Birgitta S-E därefter fullföljt talan om äktenskapsskillnad expedierades d 7 jan 1982 till Erland E genom stämningsman kallelse till muntlig förberedelse d 14 jan tillsammans med fullföljdsansökningen. Den 12 jan inkom från stämningsmannen ett d 9 jan dagtecknat hindersbevis med följande lydelse. E sökt d 8 jan 1982 kl 17.20. Enligt E:s dotter Malin var E hemma. Då hon ropade på sin far låste denne in sig på toaletten och vägrade att komma ut. - Meddelande om att förhandlingen d 14 jan inställts och att ny förhandling utsatts till d 29 jan skickades d 13 jan tillsammans med fullföljdsansökningen och kallelsen till den inställda förhandlingen till stämningsman för delgivning med Erland E. Enligt anteckning på dagboksbladet delgavs Erland E d 25 jan och inkom bevis härom till TR:n d 26 jan. Något delgivningsbevis finns ej i akten. Vid den muntliga förberedelsen d 29 jan var Erland E inte närvarande. I protokollet har antecknats bl a följande. När målet påropas kl 09.35 visar det sig att Erland E ej inställt sig till dagens förhandling. Birgitta S-E uppger dock att maken tidigare läst upp fullföljdsansökan för henne under ett telefonsamtal och att han således tagit del av densamma. Ordföranden genomgår akten och anmärker därvid att mannen blivit delgiven kallelse till dagens förhandling enär kallelsen jämte därtill hörande handlingar i målet blivit av delgivningsman lämnade de i hans brevlåda. - Något s k spikningsunderlag eller beslut om spikning finns ej i akten. - Vid förhandlingen avkunnades i "parternas" närvaro deldom. Enligt till domen fogad fullföljdshänvisning skulle vadeanmälan ske senast d 5 febr 1982 och vadeinlaga ha inkommit senast d 19 febr 1982. Domen expedierades till Erland E d 8 febr.

TR:n har i sitt yttrande såvitt gäller delgivningen anfört följande. Såsom framgår av protokollet vid den muntliga förberedelsen redogjorde rättens ordförande inledningsvis för att Erland E hade delgivits kallelse till förhandlingen genom att försändelsen lagts i Erland E:s brevlåda. Såsom framgår av dagboksbladet har delgivningen skett d 25 jan 1982. Delgivningskvittot kan inte återfinnas i TR:ns akt. Ordförandens och rotelsekreterarens minnesbild är emellertid att det har funnits ett delgivningskvitto, på vilket TR:n med anledning av innehållet i hindersbeviset d 9 jan 1982 hade tecknat beslut om att delgivning med Erland E fick ske genom att försändelsen lades i Erland E:s brevlåda och på vilket kvitto stämningsmannen hade tecknat bevis om att sådan delgivning verkställts.

Något beslut av TR:n om att delgivning med Erland E fick ske genom sådant förfarande som anvisas i 15 § 2 st andra meningen delgivningslagen (1970:428), s k spikning, har ej återfunnits i akten.

Vad gäller frågan om förutsättningar förelegat för beslut om delgivning genom spikning kan följande anföras. Det har ej påståtts annat än att Erland E vid tiden för beslutet hade hemvist under den sagda adressen. Enligt 15 § 2 st delgivningslagen får beträffande den som har känt hemvist inom riket delgivning genom spikning användas om den som söker verkställa delgivning inte träffar vare sig den sökte eller någon som handlingen kan lämnas till enligt 12 § samma lag. Som förutsättning gäller vidare att det dels inte kan klarläggas var den sökte uppehåller sig dels finns anledning till antagande att han har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Den uppgift som i målet lämnats om att Erland E inte kunnat anträffas förekommer i samband med ett delgivningsförsök avseende kallelse till en tidigare förhandling. Detta enda resultatlösa delgivningsförsök kan ej medföra att förutsättningar funnits för att meddela beslut om spikning.

Erland E har således inte delgivits kallelse till förhandlingen d 29 jan 1982. Med hänsyn härtill och då han inte före utgången av tiden för vadeanmälan fått underrättelse om deldomen får han anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot denna.

Erland E har samtidigt som han sökt återställande av försutten tid i en särskild till HD ingiven vadeinlaga fullföljt talan mot TR:ns dom.

På grund av det anförda föreskriver HD enligt 58 kap 11 § RB att TR:n skall, utan hinder av att vadeanmälan och vadeinlaga ej inkommit i rätt tid, upptaga Erland E:s vadetalan till behandling enligt 50 kap 5 § RB. Den i 2 § samma kap angivna tiden av en vecka skall räknas från den dag underrättelse om HD:s beslut genom TR:ns försorg tillställts Birgitta S-E. Vadeinlagan jämte ett exemplar av HD:s beslut skall översändas till TR:n.

HD (JustR:n Hult, Fredlund, Sven Nyman, Vängby, referent, och Gad) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna i ärendet framgår följande. Deldomen meddelades vid muntlig förberedelse. Erland E var inte närvarande vid förberedelsen. Kallelse till förberedelsen hade delgetts Erland E på det sättet att den av delgivningsman lämnats i hans brevlåda d 25 jan 1982. Till stöd för att ett sådant delgivningsförfarande skulle få tillämpas - varom något beslut ej kunnat återfinnas i TR:ns akt - finns endast en anteckning, som gjorts på ett bevis om hinder för delgivning av en kallelse till en tidigare förberedelse, av följande innehåll: "Sökt 1982-01-08 kl 17.20. Enligt E:s dotter Malin var E hemma. Då hon ropade på sin far låste denne in sig på toaletten och vägrade att komma ut."

Vad som sålunda förevarit ger inte vid handen vare sig att det inte kunnat klarläggas var Erland E uppehållit sig eller att anledning funnits till antagande att han avvikit eller på annat sätt hållit sig undan. Förutsättningar för delgivning enligt 15 § 2 st delgivningslagen har därför inte förelegat. Ej heller framgår att han genom det tillämpade förfarandet eller på annat sätt mottagit kallelsen.

Erland E har sålunda ej blivit kallad till förberedelsen d 29 jan 1982 och han har inte heller såvitt visats fått kännedom om deldomen innan tiden för vadeanmälan utgått. Erland E får därför anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot deldomen.

Såvitt genom deldomen dömts till äktenskapsskillnad mellan parterna har emellertid Erland E saknat möjlighet att efter fullföljd få domen ändrad; eftersom Birgitta S-E efter sex månaders betänketid framställt särskilt yrkande om äktenskapsskillnad har dom på äktenskapsskillnad skolat meddelas oavsett Erland E:s inställning. Ett återställande av försutten tid i denna del har därför inte någon praktisk funktion att fylla.

På grund av det anförda bifaller HD jämlikt 58 kap 11 § RB på det sättet ansökningen att den försuttna tiden för fullföljande av talan mot deldomen återställs utom såvitt därigenom dömts till äktenskapsskillnad. HD föreskriver att Erland E skall äga att inom två veckor från dagen för HD:s beslut hos TR:n anmäla vad mot deldomen och inom ytterligare två veckor fullfölja vadet genom att till TR:n inkomma med vadeinlaga. Om det som Erland E därvid i övrigt har att iakttaga äger han få upplysning hos TR:n. Vädjar Erland E mot TR:ns deldom, äger även Birgitta S-E enligt bestämmelserna i 50 kap 2 § RB föra talan mot domen utom såvitt därigenom dömts till äktenskapsskillnad.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-11-24

Målnummer:
Ö218-82