Straffmätning vid ordningsförseelser.


Lagrum:
48 kap. 14 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 48 kap. 14 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1983 s 709 (nr 125)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-11-14

Målnummer:
B404-83