Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 6 kap 3 § 2 st JB om sammanslagning av pantbrevs belopp i fall då pantbreven blivit utmätta.

(Jfr 1974 s 353)

Fastigheten Violinen 2 i Balkåkra, Ystads kommun, såldes på exekutiv auktion d 28 aug 1981. Sammanträde för fördelning av köpeskillingen, som jämte ränta på handpenningen uppgick till 367 194 kr 15 öre, hölls d 25 sept 1981 av överexekutor i Malmöhus län (länsassessorn Bo Nilsson).

Fördelningslängden, upprättad i enlighet med sakägarförteckningen, upptog under nr 1 kostnader för förfarandet, 10 498 kr 14 öre. I övrigt hade fördelningslängden följande innehåll.Ordn nrBorgenär/Fordran Grund för förmånsrättFordringens belopp2SPINTAB, Stockholm Skuldförbindelse 1978-12-14ränta34 915:00kostnader645:00kapital209 134:00244 694:00Pantbrev1978-04-05, 3782kapitalbelopp209 300:00av tillägget35 394:00244 694:00244 694:003Länsbostadsnämnden, MalmöLåneförbindelse 1979-08-13ränta2 023:23kostnader200:00kapital67 207:2269 430:45Pantbrev 1978-04-05, 3783av kapital beloppet69 430:4569 430:454A Göran LFordran enligt Ystads tingsrätts utslag i lagsökningsmål 1979-09-11av räntan5 584:29B Ato Fritid ABFordran enligt Ystads tingsrätts dom 1980-02-05av räntan9 105:79C Bjurström & Co Bokttyckeri ABFordran enligt Ystads tingsrätts slutbevis 1980-08-26av räntan66:20D StatenFordran på obetald skattvarav utfaller849:15Summa15 605:43Utmätning 1981-03-24av bl a pantbrev 1978-04-05,3782, i den mån det ejutgör pant för fordranPantbrevet under p 2av tillägget15 605:4315 605:435Ystads SparbankSkuldebrev 1979-10-18ränta5 313:36kostnader580:00av kapitalet21 073:5726 966:93a) Pantbrevet under p 3(pantförskrivet överhypotek)av kapitalbeloppet5 269:55b) Pantbrev 1979-03-07, 2496av kapitalbeloppet21 697:38Summa26 966:9326 966:93Summa367 194:95

Ystads sparbank anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att sakägarförteckning och köpeskillingsfördelning så ändrades att länsbostadsnämnden och ej utmätningssökandena (under nr 4 i förteckningen) erhöll tillgänglig del av tillägget på botteninteckningen och att sparbanken erhöll däremot svarande större överhypotek på den till länsbostadsnämnden pantförskrivna inteckningen. Sparbanken framhöll, att banken tidigare brukat tillförsäkra sig rätten till överhypotek på botteninteckningen genom pantförskrivning i andra hand men nu avstått från detta efter påpekande från Spintab att förfarandet innebar onödig omgång.

Göran L och riksskatteverket bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Aspelin, hovrättsrådet Lindelöf referent, hovrättsassessorn Agneta Ohlsson och adj led Rosqvist) lämnade i beslut d 31 mars 1982 besvären utan bifall.

Sparbanken anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan. Sparbanken gjorde gällande att blockbildningsregeln i 6 kap 3 § 2 st JB felaktigt tillämpats. I förevarande fall hade konsekvensen blivit att oprioriterade borgenärer fått företräde framför borgenärer som hade inteckningssäkerhet i fastigheten, vilket stred mot syftet med fastighetspantsättningsinstitutet.

Riksskatteverket och Göran L bestred ändring.

HD inhämtade yttranden från Sveriges Föreningsbankers Förbund, Svenska Bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution, Sveriges allmänna hypoteksbank och Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa.

Svenska Bankföreningen anförde i yttrande d 22 okt 1982 bl a följande. Målet gäller frågan om den s k blockbildningsregeln i 6 kap 3 § 2 st JB skall tillämpas sådan den tolkats av HD i rättsfallet NJA 1974 s 353. I så fall skall blockbildning åstadkommas mellan dels första och andra prioritets pantbrev, dels och mellan andra och tredje prioritets pantbrev. Med ett sådant förfarande erhåller Spintab full betalning ur första prioritets pantbrev genom att hela kapitalbeloppet och del av tillägget tas i anspråk. För nämndens fordran skulle till följd av blockbildningsregeln i första hand kapitalbeloppet i andra prioritets pantbrev tas i anspråk. Nämnden skulle få full betalning ur detta kapitalbelopp. För sparbanken skulle tas i anspråk först resterande kapitalbeloppet i andra prioritets pantbrev, därefter kapitalbeloppet i sparbankens tredje prioritets pantbrev och till sist tilläggen i nämndens och sparbankens pantbrev. Kapitalbeloppen i de till sparbanken pantförskrivna pantbreven skulle gett sparbanken full täckning för dess fordran, om köpeskillingen varit tillräcklig för sådan betalning.

Det till Spintab pantförskrivna pantbrevet har tagits i mät. I detta pantbrev står del av tillägget till förfogande. Genom detta tillägg skulle utmätningsborgenärerna beroende på bedömningen i målet få företrädesrätt före sparbanken och kunde därigenom vid fördelningen ur köpeskillingen få betalning för sina fordringar före sparbanken upp till belopp motsvarande det resterande tillägget i Spintabs pantbrev.

Sparbanken framhåller i målet att man efter påpekande från Spintab avstått från att begära pantförskrivning i tredje rummet av Spintabs pantbrev. En sådan pantförskrivning hade förhindrat, att utmätningsborgenärerna kunnat få företrädesrätt före sparbanken.

Genom att i målet har tillämpats HD-majoritetens tolkning av blockbildningsregeln i det tidigare nämnda rättsfallet uppkommer den för en pantbrevs borgenär uppenbarligen otillfredsställande situationen att han blir undanträngd i förmånsrättshänseende av senare inträdande utmätningsborgenär. Förhållandet har sin grund i att ett outnyttjat tillägg står till förfogande för utmätning. Med beaktande av tidpunkten för utmätningen av tillägget - i förhållande till tidpunkt för pantförskrivning av det pantbrev, vartill tillägget hör - får utmätningsborgenären den företrädesrätt, som tillkommer pantbrevet i fråga.

Om minoritetens ståndpunkt i nyssnämnda mål i stället lagts till grund för den nu aktuella köpeskillingsfördelningen, skulle nämnden ha tilldelats först resterande tillägg i Spintabs pantbrev och därefter utfyllnad i kapitalbeloppet av nämndens pantbrev. Sparbanken skulle sedan ha gottgjorts belopp motsvarande resterande kapitalbelopp i nämndens pantbrev med utfyllnad i del av tillägget till samma pantbrev. Genom ett sådant förfarande skulle inget tillägg med företrädesrätt före sparbanken stått till utmätningsborgenärernas förfogande.

Även om ett regelsystem byggt på den ståndpunkt som intogs av minoriteten i det nämnda målet kan vara gynnsammare för pantbrevsborgenärerna finns i åtskilliga situationer den nackdelen att ägarhypotek uppstår vid köpeskillingsfördelningen. I det här aktuella fallet var köpeskillingen visserligen för låg for att något belopp skulle kunna utfalla på ägarhypotek i sparbankens pantbrev. Systemet leder emellertid principiellt till att pantbrevsborgenärerna får minskad tilldelning om blockbildning inte sker genom möjligheten av utmätning av tillägg på framförliggande pantbrev.

Det är enligt bankföreningens uppfattning angeläget att begränsa uppkomsten av ägarhypotek i samband med köpeskillingsfördelning vid exekutiv auktion. Det kan nämligen inte vara rimligt att ägaren på grund av regelsystemet får en rätt framför pantbrevsborgenären till vilken fastighetsägaren genom sin uttryckliga viljeförklaring upplåtit säkerhet i fastigheten. Detta talar för en fortsatt tillämpning av den ståndpunkt HD:s majoritet intog i målet NJA 1974 s 353. Omständigheterna i det nu aktuella målet avviker inte från dem i 1974 års rättsfall på sådant sätt att den av majoriteten i referatet intagna pricipen borde frånfallas.

Bankföreningen anser mot bakgrund av det anförda att någon ändring av den av HD:s majoritet i det nämnda målet intagna ståndpunkten inte bör göras. För detta talar vidare att pantbrevsutredningen, enligt vad bankföreningen har erfarit, torde komma att föreslå förbud mot utmätning av tillägg. Den olägenhet som framträder i det aktuella målet elimineras, om ett sådant förbud genomförs.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Kjellkvist, hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut enligt följande: Skäl. Av handingarna - - - (överensstämmande med HD:s beslut) - - - 26 966 kr 93 öre.

Säkerheten för länsbostadsnämndens fordran utgörs således av dels andrahandspant i det pantbrev som innehas av Spintab och dels pant i det egna innehavda pantbrevet. Det måste anses, i en situation som den förevarande, att båda dessa pantbrev överlämnats som säkerhet för länsbostadsnämndens fordran. Inteckningarna gäller omedelbart efter varandra. Vid sådant förhållande skall, enligt 6 kap 3 § 2 st JB, tillägg som avses i paragrafens 1 st tagas i anspråk endast i den mån pantbrevens sammanlagda belopp ej förslår till betalning av fordran.

I enlighet med det anförda skall därför, som också såväl LSt:n som HovR:n funnit, länsbostadsnämndens fordran i första hand utgå ur det egna pantbrevets kapitalbelopp.

Slut. HD fastställer HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga.

HD (JustR:n Hult, Welamson, Sven Nyman, referent, Vängby och Bengtsson) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Av handlingarna framgår följande. Spintab, länsbostadsnämnden och sparbanken innehade såsom pant för fordringar pantbrev i den vid den exekutiva auktionen försålda fastigheten Violinen 2 i Balkåkra, Ystads kommun. Dessa primärpanter gällde i nämnd ordning efter varandra och med bästa rätt i fastigheten. Vidare hade länsbostadsnämnden för sin fordran sekundärpanträtt i det av Spintab innehavda pantbrevet och sparbanken för sin fordran sekundärpanträtt i det av länsbostadsnämnden innehavda pantbrevet. Samtliga pantbrev var dessutom utmätta för fordringar tillkommande Göran L, ATO Fritid AB, Bjurström & Co Boktryckeri Kommanditbolag och staten i den mån pantbreven ej utgjorde säkerhet för fordran. Vid fördelningen av köpeskillingen återstod av tillägget till Spintabs pantbrev, sedan Spintabs fordran blivit täckt, 15 605 kr 43 öre. Länsbostadsnämnden erhöll full betalning för sin fordran av det egna pantbrevets kapitalbelopp. Genom att resterande del av tillägget på det av Spintab innehavda pantbrevet inte togs i anspråk för sekundärpanthavarens, länsbostadsnämnden, fordran, erhöll utmätningsborgenärerna detta belopp. Sparbanken, vars fordran uppgick till 68 693 kr 36 öre, erhöll endast 26 966 kr 93 öre.

Vid köpeskillingsfördelningen har tillämpats den s k blockbildningsregeln i 6 kap 3 § 2 st JB beträffande länsbostadsnämndens sekundärpanträtt i det av Spintab innehavda pantbrevet och nämndens primärpanträtt i det därnäst följande, av nämnden innehavda pantbrevet. Regeln avser det fall att borgenär innehar flera pantbrev som pant för viss fordran. Om inteckningarna har samma företrädesrätt eller gäller omedelbart efter varandra, får tilläggen till pantbrevens belopp tas i anspråk bara i den mån pantbrevens sammanlagda belopp inte förslår till betalning av borgenärens fordran. Detta medför att borgenären inte genom att i första hand ta tilläggen till vissa pantbrev i anspråk kan påverka fastighetsägarens rätt till ägarhypotek enligt övriga pantbrev (prop 1971:179 s 46 f). Syftet med regeln - att förhindra att en borgenär tillskapar ägarhypotek till nackdel för efterföljande borgenärer - leder till att regeln bör tillämpas inte endast då borgenär innehar pantbrev med primärpanträtt utan också då denne har sekundärpanträtt i visst pantbrev och primärpanträtt i pantbrev med närmast efterföljande rätt. HD har också i rättsfallet NJA 1974 s 353 funnit blockbildningsregeln böra tillämpas även i sistnämnda fall.

Sparbanken har som skäl mot tillämpningen av blockbildningsregeln i förevarande fall främst anfört att därigenom oprioriterade borgenärer kommit att få företräde framför borgenärer som har inteckningssäkerhet i fastigheten, vilket strider mot syftet med fastighetspantsättningsinstitutet.

Enligt 4 kap 2 § 2 st UB får pantbrev i fastighet utmätas hos den in tecknade egendomens ägare i den mån det ej utgör säkerhet för fordran. Motsvarande gällde enligt 91 a § UL. Såsom sparbanken framhållit kan därvid utmätningsborgenär komma att tränga undan pantbrevsborgenär om till följd av tillämpning av blockbildningsregeln ett outnyttjat tillägg står till förfogande för utmätning. Detta gäller emellertid även för det fall att den borgenär, som till följd av blockbildningsregeln inte får utnyttja tillägg, innehar pantbreven med primärpanträtt. Vad sparbanken anfört kan inte leda till att regeln skulle frångås i förevarande mål.

På grund av det anförda och då ej heller i övrigt förebragts skäl för ändring av köpeskillingsfördelningen kan sparbankens besvär ej vinna bifall.

Slut. HD fastställer HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-10-31

Målnummer:
Ö542-82