Målsägande har enligt 12 kap 8 § 1 st regeringsformen ansetts ej behörig att i HD väcka åtal mot ledamöter av regeringsrätten för förtal bestående i uttalande i ett avgörande av regeringsrätten.

Hos HD ansökte Kai K d 13 sept 1983 om stämning å regeringsråden Stig N, Bertil V och Lars T samt f d regeringsrådet Gunnar B med yrkande om ansvar för förtal bestående i uttalanden i en regeringsrättens dom 1982.

Föredraganden, RevSekr Hållstrand, hemställde att HD måtte med dela följande beslut: Enligt 12 kap 8 § 1 st regeringsformen är Kai K ej behörig att väcka sådan talan som avses med den ingivna stämningsansökningen. HD avvisar därför Kai K:s ansökan.

HD (JustR:n Westerlind, Mannerfelt, Hessler, Palm och Broomé, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-10-31

Målnummer:
B810-83