Enligt bodelning i anledning av äktenskapsskillnad mellan A och B skulle A erhålla visst belopp av B. A klandrade bodelningen med yrkande om högre belopp. Innan klandertalan avgjorts väckte A talan mot B med yrkande att utfå det belopp som skulle utgå enligt den klandrade bodelningen. I detta läge ansågs A:s fordran på B enligt bodelningen inte vara förfallen till betalning. A ålades att ersätta B:s rättshjälpskostnader, då A ansågs ha inlett rättegång utan att B givit anledning därtill. 18 kap 3 § RB.


Lagrum:
19 kap. 15 § 2 st. ärvdabalken (1958:637); 18 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1978 s. 132
NJA 1978 s. 132; NJA 1980 s. 320
NJA 1983 s 635 (nr 105)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-09-29

Målnummer:
Ö1277-80