Part i tvistemål har under rättegången bytt ombud, och detta har föranlett viss merkostnad för utförandet av hans talan. Motparten, som tappat målet, har befunnits inte skyldig att ersätta den vinnande parten för denna merkostnad, enär det ej ansetts framgå att det ursprungligen anlitade ombudet ej på ett tillfredsställande sätt tillvaratagit sin huvudmans intressen eller att dennes åtgärd att byta ombud likväl varit skäligen påkallad. 18 kap 8 § RB.

Sally F väckte vid Sollefteå TR talan mot Gustav E och yrkade förpliktande för denne att till henne utge 6 669 kr 28 öre. Beloppet avsåg kostnader som Sally F haft för vissa arbeten på en vattenförsörjningsanläggning, vilken betjänade bl a Sally F:s och Gustav E:s fastigheter.

Gustav E bestred Sally F:s talan.

Båda parter beviljades allmän rättshjälp. Till biträde åt Gustav E förordnades jur kand Clemens Fredholm.

I dom d 8 dec 1980 biföll TR:n Sally F:s talan såvitt avsåg ett belopp om 4 418 kr 92 öre. Ingendera parten ålades ersättningsskyldighet för motpartens rättshjälpskostnader.

Gustav E fullföljde talan i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade att Sally F:s vid TR:n förda talan skulle ogillas i sin helhet.

Sally F bestred ändring.

I samband med fullföljden hemställde Gustav E att Fredholm skulle entledigas från uppdraget som biträde enligt rättshjälpslagen och att till nytt biträde skulle förordnas advokaten Per Svensson. HovR:n fann i beslut d 23 febr 1981 ej skäl att bifalla Gustav E:s begäran om byte av biträde.

Gustav E anlitade fortsättningsvis Svensson som sitt ombud i HovR:n. I beslut d 21 okt 1981 antecknade HovR:n att Gustav E hade återkallat sin fullmakt för Fredholm och - som hans talan fick förstås - hemställt att HovR:n skulle entlediga Fredholm från uppdraget som biträde enligt rättshjälpslagen. Med anledning härav förordnade HovR:n att den Gustav E beviljade rättshjälpen inte längre skulle omfatta förmånen av biträde, varför Fredholm entledigades från sitt uppdrag.

I dom d 30 nov 1981 lämnade HovR:n (hovrättslagmannen Hedman, hovrättsrådet Englund, referent, och adj led Unger) med ändring av TR:ns dom Sally F:s mot Gustav E vid TR:n förda talan i dess helhet utan bifall.

Sally F förpliktades att ersätta statsverket kostnaderna för Gustav E:s rättshjälp i TR:n och HovR:n med 4 254 kr samt att till Gustav E utge ersättning för dennes rättegångskostnader i HovR:n med 12 769 kr jämte ränta. Av detta belopp avsåg 12 644 kr ersättning till Svensson.

Hovrättsrådet Hammar varav skiljaktig mening och fastställde överklagade domen i huvudsaken. Överröstad därutinnan förklarade han sig i övrigt vara ense med majoriteten.

Sally F sökte revision och yrkade fastställande av TR:ns dom i huvudsaken samt befrielse från skyldigheten att ersätta kostnaderna för Gustav E:s rättshjälp och hans rättegångskostnader i HovR:n. Oavsett utgången i övrigt yrkade Sally F att det belopp varmed hon förpliktats att ersätta Gustav E för rättegångskostnader i HovR:n skulle jämkas till 5 000 kr.

HD fann ej skäl att meddela prövningstillstånd i huvudsaken men beviljade prövningstillstånd beträffande yrkandet om jämkning av det belopp varmed Sally F förpliktats att ersätta Gustav E för rättegångskostnader i HovR:n.

Gustav E bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Boholm, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. Regler om rättegångskostnadernas fördelning återfinns i RB:s 18 kap.

I kap:ts 1 § stadgas att part, som tappar ett mål, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat.

Något skäl att i förevarande mål frångå huvudregeln föreligger inte.

Sally F skall således ersätta Gustav E dennes rättegångskostnader i HovR:n med i HovR:ns dom angivet belopp.

Slut. HD faställer HovR:ns dom såvitt nu är i fråga.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Hesser, Welamson, referent, Sven Nyman och Persson) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Till grund för sitt yrkande har Sally F åberopat att Gustav E bytt ombud i HovR:n och att detta föranlett merkostnad för utförandet av hans talan.

Av vad som förekommit i målet kan ej anses framgå att det av Gustav E ursprungligen anlitade ombudet inte på ett tillfredsställande sätt tillvaratagit Gustav E:s intressen eller att Gustav E:s åtgärd att byta ombud likväl varit skäligen påkallad. På grund härav kan den merkostnad för utförande av Gustav E:s talan i HovR:n som uppkommit till följd av ombudsbytet ej anses utgöra en enligt 18 kap 8 § RB ersättningsgill kostnad. De kostnader avseende ombudsarvode för rättegången i HovR:n för vilka Sally F har att såsom tappande part ersätta Gustav E kan med hänsyn härtill uppskattas till 6 000 kr.

Slut. HD ändrar på det sätt HovR:ns domslut att det belopp Sally F skall utge till Gustav E såsom ersättning för rättegångskostnader i HovR:n bestäms till 6 125 kr, varav 6 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-07-12

Målnummer:
T1-82