Bestämmande av påföljd för olaga frihetsberövande och olaga tvång, som förövats mot en 15-årig pojke med anledning av att denne tillgripit en gärningsmannens son tillhörig motorcykel.


Lagrum:
4 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 4 § 1 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1983 s 339 (nr 48)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-04-06

Målnummer:
B702-82