Talan om fastställelse att viss överenskommelse mellan parterna innebär arrendeavtal har ansetts utgöra arrendetvist enligt 8 kap 32 § JB.

Köpmannen Gunnar B ansökte om stämning å Alice A vid Växjö TR, fastighetsdomstolen, och anförde: Gunnar B och hans hustru Sonja B förvärvade genom köpebrev d 15 sept 1967 av Alice A ett markområde om 1924 m av fastigheten Floboda 1:20, Hamneda socken, Ljungby kommun, vilket område efter avstyckning åsattes registerbeteckningen Floboda 1:37. Någon tid efter försäljningen, troligen i okt 1967, överenskom Gunnar B och Alice A att Gunnar B skulle få nyttja ett markområde om ca 1 000 m2 å Floboda 1:20, angränsande till Floboda 1:37. Som vederlag för upplåtelsen erlade Gunnar B 2 000 kr i ett för allt. Gunnar B nyttjade därefter området som en del av sin tomt och företog bl a årliga röjningsarbeten. I dec 1977 ringde Alice A:s make, Bertil A, till Gunnar B och föreslog att Gunnar B skulle köpa området mot en viss köpeskilling. Gunnar B tillbakavisade förslaget, eftersom han hade nyttjanderätt till området. Några dagar senare upprepade Bertil A sitt förslag i brev till Gunnar B, varjämte han tillställde Gunnar B en postanvisning på 2 000 kr. Under sommaren 1979 erfor Gunnar B att det i maj 1978 verkställts en lantmäteriförrättning å Floboda 1:20, varigenom väg utlagts å det av honom nyttjade området. På grund härav framställde Gunnar B under åberopande av nyttjanderätten anspråk på ersättning av Alice A för den olägenhet som lantmäteriförrättningen medfört för honom. Alice A bestred ersättningsskyldighet och förnekade att nyttjanderätt förelåg.

Gunnar B yrkade att TR:n måtte fastställa att han hade nyttjanderätt i form av lägenhetsarrende till ifrågavarande område i 50 år räknat från okt 1967.

TR:n (rådmannen Hammarström} anförde i beslut d 25 juni 1981: TR:n kan inte finna att målet, som bl a rör fråga om uppkomsten av avtal om nyttjanderätt till fast egendom, är av beskaffenhet att handläggas vid fastighetsdomstol. TR:n finner vidare att målet i stället är av den art att det skall handläggas som tvistemål. Vid sådant förhållande är den domstol inom vars domsaga den i målet aktuella fasta egendomen är belägen exklusivt forum.

På grund av det anförda avvisar TR:n Gunnar B:s talan.

Gunnar B anförde besvär i Göta HovR. Han yrkade, att HovR:n måtte undanröja TR:ns beslut och visa målet åter till TR:n för erforderlig behandling.

Det upplystes att Gunnar B tidigare väckt talan i saken vid Ljungby TR och att denna TR i beslut d 19 jan 1981 avvisat käromålet under uttalande att tvisten var att hänföra till sådan tvist som skall handläggas av fastighetsdomstol.

HovR:n (hovrättsråden Annerén och Rehnberg, referent, hovrättsassessorn André samt adj led Radtke) anförde i beslut d 6 okt 1981:

Skäl. Tvisten såsom den angivits i stämningsansökningen gäller bl a fråga om förekomsten av avtal om nyttjanderätt till fast egendom i form av lägenhetsarrende. Eftersom saken således inte rör tvist i rättsförhållande mellan parter i arrendeavtal, är de särskilda reglerna om förfarandet i arrendetvister icke tillämpliga. Tvisten skall därför enligt 10 kap 10 § 1 st RB upptagas av allmän underrätt i den ort där fastigheten är belägen, dvs i förevarande fall vid Ljungby TR. Vid angivna förhållanden har Växjö TR icke varit behörig att upptaga tvisten.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Gunnar B anförde besvär och yrkade, att HD med ändring av HovR:ns beslut måtte visa målet åter till Växjö TR, fastighetsdomstolen. Alternativt yrkade han att HD med tillämpning av 10 kap 20 § RB hänvisade målet till Ljungby TR.

Alice A överlämnade frågan om behörig domstol till HD:s prövning.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden RevSekr Boqvist, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Käromålet avser enligt stämningsansökningen tvist huruvida Gunnar B har nyttjanderätt i form av lägenhetsarrende till det nu ifrågavarande markområdet. En tvist av detta slag är att bedöma som arrendetvist enligt 8 kap 32 § JB och skall därför handläggas avfastighetsdomstol.

Med undanröjande av underrätternas avgöranden visar HD målet åter till Växjö TR, fastighetsdomstolen, för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Holmberg, Ulveson, Welamson, Persson, referent, och Jermsten) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-03-29

Målnummer:
Ö1297-81