Ansökan om återställande av försutten tid. Sedan HovR vid huvudförhandling, från vilken vadekäranden uteblivit, förklarat vadetalan förfallen, har HovR:n till vadekäranden sänt sådan underrättelse om målets utgång som avses i 17 kap 12 §, jfrd med 9 § 7 st, RB först efter utgången av tiden (två veckor) för ansökan om målets återupptagande. Laga förfall har ansetts föreligga.


Lagrum:
17 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 17 kap. 9 § 7 st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1979 s. 416
NJA 1979 s. 416; NJA 1982 s. 119
NJA 1983 s 274 (nr 36)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-03-09

Målnummer:
Ö1420-82