Fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, har enligt 35 § anläggningslagen tillåtits utträda ur anläggningssamfälligheten, varvid ägaren har, med tillämpning av 38 och 39 §§ samma lag, tillerkänts ersättning för andel i överskott som han förlorar genom utträdet. Samfällighetsförening som förvaltar samfälligheten har ansetts sakna behörighet att i rättegången om fastighetens utträde företräda övriga i anläggningen deltagande fastigheter såsom legal ställföreträdare.


Lagrum:
35 § anläggningslagen (1973:1149); 38 § anläggningslagen (1973:1149); 39 § anläggningslagen (1973:1149)
NJA 1983 s 188 (nr 19)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-02-28

Målnummer:
Ö857-81