Fråga om bestämmande av straff för gärningar som har föranlett näringsförbud.


Lagrum:
11 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 81 § 1 st. uppbördslagen (1953:272)
NJA 1983 s 163 (nr 12)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
25 febr 1983

Målnummer:
DB 4