Betalningsansvar gentemot kommun för avgift enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar har beträffande viss fastighet ansetts åvila den som senast tillträtt fastigheten såsom ägare, innan kommunen först framställde anfordran på betalning av avgiften.


Lagrum:
11 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 27 § 3 st. lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
NJA 1982 s 768 (nr 111)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-11-17

Målnummer:
T244-80