En fabriksarbetare har under flera år tillgripit varor på sin arbetsplats. Värdet av det tillgripna, sammanlagt drygt 25 000 kr, har ansetts ligga klart under gränsen för vad som ensamt bör föranleda att en stöld bedöms som grov.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 719 (nr 103)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-11-25

Målnummer:
B875-81