Tvist om ersättning för gatukostnader enligt byggnadslagen har ansetts skola prövas av fastighetsdomstol utan hinder av att talan i saken grundats på avtal.


Lagrum:
61 § byggnadslagen (1947:385); 10 kap. 20 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1982 s 410 (nr 65)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-07-20

Målnummer:
Ö843-81