Sedan part i ett anhängigt tvistemål begärt bevisupptagning till framtida säkerhet genom förhör med ett 74-årigt vittne, uppkommer frågan om en analog tillämpning av 41 kap 1 § eller 36 kap 19 § RB.


Lagrum:
41 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 19 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1982 s 372 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-06-24

Målnummer:
Ö130-82