Resning. En företagare har försatts i konkurs på ansökan av staten, som till stöd för ansökningen hade åberopat skattefordringar enligt av LSt:n meddelade, icke lagakraftvunna beslut. Sedan länsrätten undanröjt Lst:ns beslut genom dom som vunnit laga kraft och därigenom blivit utrett att staten ej ägde den fordran som låg till grund för konkursansökningen, har resning beviljats i konkursmålet och konkursbeslutet upphävts.


Lagrum:
58 kap. 1 § 1 st. 3 rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1956 s. 417
NJA 1956 s. 417; NJA 1981 s. 395; NJA 1981 C 51
NJA 1982 s 328 (nr 53)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-06-04

Målnummer:
Ö1245-81