Resning. Då rättstillämpning, som legat till grund för underrätts avgörande i brottmål, befunnits uppenbart strida mot lag, har på ansökan av den tilltalade resning beviljats utan prövning av frågan, huruvida en riktig rättstillämpning skulle leda till samma eller till ett för den tilltalade förmånligare resultat.


Lagrum:
35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 19 kap. 1 § 2 st. aktiebolagslagen (1975:1385)
NJA 1982 s 321 (nr 50)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-04-14

Målnummer:
Ö225-81