Statens va-nämnd har ansetts behörig att pröva av en samfällighetsförening väckt talan mot huvudman för allmän va-anläggning om skyldighet för denne att träffa avtal med föreningen om brukande av anläggningen.


Lagrum:
37 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 3 § 2 st. lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
NJA 1982 s 298 (nr 43)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-05-18

Målnummer:
Ö415-81