Utländsk medborgare som vistats i Sverige i 15 år och sedan sex år var innehavare av tjänst som lärare har fällts till ansvar för koppleri, misshandel och olaga hot. Vid tiden för lagföringen var frågan huruvida läraren i händelse av fällande dom skulle bli uppsagd från sin anställning ännu inte slutligt avgjord. Vid påföljdsbestämningen har 33 kap 9 § BrB tillämpats. - Tillika fråga huruvida synnerliga skäl förelåg för utvisning av den dömde. 40 och 41 §§ utlänningslagen (1980:376).


Lagrum:
33 kap. 9 § brottsbalken (1962:700); 40 § utlänningslagen (1980:376); 41 § utlänningslagen (1980:376); NJA 1980 s. 407
NJA 1980 s. 407; NJA 1980 s. 725; NJA 1980 s. 769; NJA 1981 s. 825; NJA 1981 s. 1246
NJA 1982 s 198 (nr 36)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-04-08

Målnummer:
B311-81