Försök till olaga tvång som är grovt? 4 kap 4 och 10 §§ BrB. - Tillika fråga om tillämpning av 33 kap 9 § BrB.


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 4 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 4 kap. 4 § 2 st. brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 33 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 143 (nr 29)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-03-15

Målnummer:
B601-81