Sedan TR i mål om överflyttande av vårdnad om barn ogillat såväl vårdnadsyrkandena som vissa i anslutning därtill framställda yrkanden om underhållsbidrag, har den förlorande parten inom fullföljdstiden överklagat domen endast i vårdnadsfrågan och först vid huvudförhandlingen i HovR:n framställt yrkanden om underhållsbidrag. Dessa yrkanden har avvisats. 50 kap 25 § 2 st RB (Jfr 6 kap 12 § 3 st FB.)


Lagrum:
50 kap. 25 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 6 kap. 12 § 3 st. föräldrabalken (1949:381)

I dom om äktenskapsskillnad 1975 mellan Gerd B och Kainer B förordnades bl a att Gerd B skulle ha vårdnaden om makarnas två barn. Kainer B yrkade efter stämning å Gerd B vid Alingsås TR att vårdnaden om barnen skulle överflyttas till honom och att Gerd B skulle utge underhållsbidrag till vartdera barnet. I dom d 5 febr 1981 lämnade TR:n käromålet utan bifall.

Kainer B fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige. I vadeinlagan yrkade han ändring beträffande vårdnaden om barnen. Vid huvudförhandling i målet d 8 sept 1981 yrkade Kainer B - förutom ändring enligt vadeinlagan - att HovR:n måtte förplikta Gerd B att till Kainer B utge underhållsbidrag åt ettvart av barnen med 600 kr i mån.

Gerd B bestred ändringsyrkandena och hemställde att Kainer B:s yrkanden om underhållsbidrag måtte avvisas, enär de ej upptagits i vadeinlagan.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmberg, hovrättsråden Ihrfelt, referent, och Lindskog samt nämndemännen Frändberg och Pervald) meddelade d 8 sept 1981 följande beslut: Enligt 50 kap 25 § 2 st RB får vadekäranden ej ändra sin talan att avse annan del av TR:ns dom än den som uppgivits i vadeinlagan. HovR:n avvisar därför Kainer B:s yrkanden om underhållsbidrag, vilka framställs först efter vadetidens utgång.

Kainer B anförde besvär och yrkade, att HovR:ns beslut måtte upphävas och målet visas åter till HovR:n. Som grund för ändring anförde Kainer B, att yrkandet om underhållsbidrag hade så nära samband med vårdnadsyrkandet att det inte borde vara oförenligt med stadgandet i 50 kap 25 § 2 st RB att yrkandet prövades.

Gerd B bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nilsson, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Hult, Hesser, Hessler, Nordenson, referent, och Jermsten) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-03-05

Målnummer:
Ö1212-81