Stadgandet i 20 kap 10 § RB i dess intill d 1 jan 1982 gällande lydelse har ansetts ej kunna vare sig direkt eller analogiskt tillämpas i fråga om förtalsbrott.


Lagrum:
5 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 20 kap. 8 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1982 s 98 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-02-05

Målnummer:
Ö508-80