En i kriminalvårdsanstalt intagen person A anmodade brevledes B att inköpa ett parti cannabisharts och söka föra in partiet på anstalten samt överlämna det till A. B efterkom dock inte anmaningen. I mål om ansvar för A för stämpling till narkotikabrott har det ansetts böra antagas att A avsett att partiet skulle inköpas för hans räkning och att B skulle försträcka honom köpeskillingen. Då ett fullgörande av uppdraget från B:s sida under dessa förhållanden inte skulle ha innefattat någon överlåtelse av narkotika från B till A, har åtalet ogillats.


Lagrum:
34 kap. 1 § 2 brottsbalken (1962:700); 1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 4 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 23 kap. 2 § 2 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 64 (nr 11)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-01-26

Målnummer:
B1145-81