Fråga om val av påföljd för grov stöld, särskilt med avseende på möjligheten att förena skyddstillsyn med fängelse. 1 kap 7 §, 27 kap 2 §, 28 kap 2 och 3 §§ BrB.


Lagrum:
1 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 27 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 28 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 28 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 17 (nr 4)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-01-12

Målnummer:
B672-81