Sedan HovR i brottmål kallat parter och ett vittne till huvudförhandling, inställdes denna. Parterna underrättades härom varvid angavs att de senare skulle komma att få ny kallelse. Härefter avgjorde HovR:n målet på handlingarna utan att bereda parterna tillfälle att slutföra sin talan. Grovt rättegångsfel ansågs ha förelupit och skäl ansågs föreligga för undanröjande av HovR:ns dom och återförvisning. 51 kap 22 § 1 st RB samt 51 kap 26 § 2 st jfrd med 55 kap 15 § 2 st RB.


Lagrum:
51 kap. 22 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 26 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1980 s. 299
NJA 1980 s. 299; NJA 1981 s. 441
NJA 1981 s 995 (nr 125)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-10-28

Målnummer:
B345-81