TR har enligt förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m m översänt tredskodom till parterna. Eftersom åtgärden inte skett för delgivning har - även om den mot vilken tredskodomen givits genom åtgärden har fått kännedom om domen - ej fristen för ansökan om återvinning till följd därav börjat löpa. 33 kap 5 § och 44 kap 9 § RB, 19 § delgivningslagen (1970:428).


Lagrum:
33 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 44 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 19 § delgivningslagen (1970:428)
NJA 1981 s 988 (nr 123)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-10-22

Målnummer:
Ö1024-80