Myndighet som förvarar en allmän handling har inte rätt att föra talan mot beslut av domstol enligt 23 kap 14 § och 38 kap 8 § RB att handlingen skall tillhandahållas vid förundersökning.


Lagrum:
23 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740); 38 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1981 s 982 (nr 122)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-10-20

Målnummer:
Ö1200-81