Grov misshandel? - Tillika fråga, om skyddstillsyn jämte fängelse i visst fall kunde ådömas för grov misshandel. 3 kap 6 § samt 28 kap 1 och 3 §§ BrB.


Lagrum:
28 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 28 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1981 s 967 (nr 119)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-10-20

Målnummer:
B191-81