Vid byte av biträde enligt rättshjälpslagen har domstol funnit sig ej kunna förordna den som part föreslagit. Då parten fortfarande varit i behov av och önskat biträdeshjälp har domstolen ansetts ej äga underlåta att förordna nytt biträde i samband med entledigande av tidigare biträde. 20 § 1 st och 21 § 1 st rättshjälpslagen samt 49 kap 4 § 7 RB.


Lagrum:
20 § 1 st. rättshjälpslagen (1972:429); 21 § 1 st. rättshjälpslagen (1972:429); 49 kap. 4 § 7 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1981 s 905 (nr 111)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-10-05

Målnummer:
Ö876-81