Besvärsinlaga - avseende beslut om förlängd tid för åtal mot en häktad, icke identifierad person - har undertecknats med "Prisoner 1006". Den omständigheten att inlagan ej undertecknats med namn har funnits inte böra föranleda avvisande av besvären, då tvivel inte synts råda om att inlagan undertecknats av den person som avsetts med beslutet. 52 kap 3 § 3 st och 6 § 2 st RB.


Lagrum:
52 kap. 3 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740); 52 kap. 6 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1981 s 853 (nr 101)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-07-23

Målnummer:
Ö796-81