Fråga huruvida vad rätteligen anmälts.


Lagrum:
49 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 1 § 1 st. andra meningen rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1981 s 573 (nr 61)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-04-23

Målnummer:
Ö925-80